Ringve museum er veldig stolt av å ha fått godkjent søknaden om støtte fra Interreg Sverige – Norge, en støtteordning igangsatt av EU for å berike samarbeid mellom de to landene. Prosjektet som det er søkt og innvilget støtte til er opprettelse av et langsiktig tilbud til demente, hvor Ringve museum blant annet vil samarbeide med NTNU Botanisk Hage, Trondheim Arrangement, Trøndelag Folkemuseum Sverresborg, Stjørdal museum, og Jamtli folkemuseum og Murberget folkemuseum i Sverige.

Gjennom prosjektet Museer og Minner vil vi knytte bånd mellom omsorgssektoren og museumssektoren og se på hvordan kulturarv, musikk, botanikk og smaksopplevelser kan bidra til høyere livskvalitet for mennesker med demens i tidlig fase. Kanskje kan vi sammen finne metoder for å gi minnesvake personer positive opplevelser som påvirker deres generelle helsetilstand? Kan prosjektet finne en metodikk som kan fortsette å leve etter prosjektavslutningen, og også benyttes av andre museer og kommuner? Tanken er at det nordiske nettverket bestående av kulturinstitusjoner med ulike fokusområder (musikk, hage, friluftsmuseum), og de ulike tradisjonene som finnes i eldreomsorgen i Norge og Sverige, skal berike samarbeidet ved å bidra med spennende innfallsvinkler og nye ideer.

Hvordan fungerer det i praksis?
Fra midten av april vil Ringve få ukentlig besøk av en gruppe på seks demente og to hjelpepleiere fra Valentinlyst Helse og Velferdssenter. Besøket kommer til å vare i to timer og inneholde elementer som sang, lytting, tur i botanisk hage, besøk i museet og en kaffepause. Vi kommer til å utforske ulike musikalske og botaniske temaer.

Mot slutten av prosjektet skal vi gå gjennom en større evalueringsprosess, rapportere til Interreg, og jobbe videre med planer for samarbeid med omsorgssektoren etter prosjektslutt desember 2013. Vi ønsker også å kunne dele vår erfaring med sykehjemspersonale og pårørende – i hvordan å bruke musikk og botanikk som positive virkemiddeler og erindringsarbeid innen demens.